Hebrew and Yiddish

15

Mkhrt hmlh "Vyylyts'kh"

Mkhrt hmlh "Vyylyts'kh"
Subtitle: ghv hchrvch - chvr htzlzhm
Id: M/15/05/62